Familias Especiales in Matagalpa is in februari 2022 stopgezet. De Nicaraguaanse overheid maakt het onmogelijk om dit werk nog langer uit te voeren. Ook onze stichting familiasespeciales.nl houdt op te bestaan. U kunt ons niet meer steunen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: a.erkelens@familiasespeciales.nl

 

 

ALGEMENE INFO

naam
Naam van de stichting: Stichting Los Amigos de Las Familias Especiales. De naam van de stichting wordt wel afgekort als ‘’familiasespeciales.nl’’.

inschrijving handelsregister 
De stichting is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder het nummer:         24325493

RSIN nummer tw 816116532

ANBI status; Familias Especiales heeft de ANBI status. 

contactgegevens:

Voorzitter /Penningmeester

Arie Erkelens

a.erkelens@familiasespeciales.nl

secretariaat

Will Erkelens

 

Bestuurslid algemeen

Marije Brochard

 

BELEIDSPLAN ST. LOS AMIGOS DE LAS FAMILIAS ESPECIALES 2020

statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het bieden van ondersteuning aan initiatieven in de gehandicaptenzorg in Nicaragua
b. het verschaffen van informatie in Nederland over de gehandicaptenzorg in Nicaragua
c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

afwezigheid winstoogmerk

Stichting Los Amigos de Las Familias Especiales heeft geen enkel winstoogmerk. Ontvangen gelden komen ten goede van de ondersteuning van de gehandicaptenzorg in Nicaragua.

beloningsbeleid 

De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. 

bestemming liquidatiesaldo

Uitgaven worden besteed aan vaste kosten:  beheer website en bankkosten zakelijke rekening. Overige liquidatiesaldo wordt geheel besteed aan ondersteuning Familias Especiales in Matagalpa, Nicaragua.

missie

Stichting los amigos de las familias especiales ondersteunt gezinnen met een kind met een beperking in Nicaragua. Wij richten ons nu op de stad en gelijknamige regio Matagalpa in het midden van Nicaragua. Er wonen ongeveer 170.000 inwoners, waarvan de meesten in krottenwijken, gelegen in de bergen rondom de stad.
Onze doelgroep zijn kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke, psychische, of verstandelijke beperking. In Nicaragua zijn zo goed als geen voorzieningen hiervoor en daarom leven deze kinderen en jong volwassenen vrijwel zonder uitzondering in het ouderlijke huis. De stichting Los Amigos De Las Familias Especiales, stelt de mens met een beperking en diens familie altijd centraal stelt in haar ondersteuning.
Fundacion Familias Especiales de Santa Julia Billiart is in Matagalpa actief in de ondersteuning van onze doelgroep (zie ‘’Familias Especiales’’ op deze website). Voor de financiële middelen hiervoor zijn zij geheel afhankelijk van donaties.
In 2001 is de Nederlandse stichting de Vrienden van Familias Especiales, oftewel: Los Amigos de Las Familias Especiales opgericht.

wat doen wij
Onze stichting is opgericht met als doel: het ondersteunen van de gehandicaptenzorg in Nicaragua. Na ook actief te zijn geweest in het RAAN gebied in Nicaragua, rondom de plaats Siuna (zie  website), richten wij ons nu op de ondersteuning van Familias Especiales in Matagalpa. Dat wil zeggen dat wij financiële en inhoudelijke steun bieden. In de beginjaren hebben we ervoor gezorgd dat in samenwerking met organisaties zoals Wilde Ganzen, Kerk in Actie, Rotary en Cordaid projecten konden worden opgezet (zie ).

controle op besteding gelden

We wegen wel en controleren of het geld komt daar waar het naar toe moet gaan. Dit doen wij door financiële verantwoording te vragen, maar ook door tijdens ons jaarlijks bezoek. Hierin wordt visueel en op papier gecontroleerd of onze middelen inderdaad ingezet zijn, zoals afgesproken.

beleid
te verwachte werkzaamheden van de stichting

Het beleid is het leveren van een bijdrage waardoor de bestaande projecten in Matagalpa kunnen worden gecontinueerd. Hiernaast het verbeteren van de levensomstandigheden van gezinnen met een kind met een beperking.
Vanwege enerzijds de onrustige politieke situatie in Nicaragua en de daaruit voortkomende onveiligheid is een bezoek aan Nicaragua voor ‘’buitenlanders’’ onveilig. Dit heeft geleid tot een sterke economische en sociale terugval. Wij ondersteunen daarom in deze fase met name de gezinnen in de behoefte van hun levensonderhoud. Een voorbeeld hiervan is de financiering van voedselpakketten, welke in Matagalpa gratis verstrekt worden aan de gezinnen met een kind met een beperking.
Naast de genoemde politieke onveilige situatie heeft de huidige Corona crisis ook de behoefte vergroot om ons vooral te richten op de ondersteuning in het levensonderhoud.

overzicht toekomstige projecten van de stichting
Nadat bovenstaande situatie zich gestabiliseerd heeft zullen wij ons richten op het: “PROJECTPLAN VERBETERING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN GEZINNEN MET EEN KIND MET EEN BEPERKING”.
Concreet bestaat dit plan uit de door het bestuur van Familias Especiales in Matagalpa geïnventariseerde behoefte aan:
-        betonnen wasbakken
-        betonnen vloeren
-        oventjes met schoorsteen
-        werktafeltjes voor kinderen
-        watervaten

werving van gelden

Werving van gelden vindt plaats door: - schenkingen, erfstellingen en legaten
- subsidies en donaties
- alle andere verkrijgingen en baten

beschikken over het vermogen van de stichting

De voorzitter / penningmeester en secretaris kunnen beschikken over het vermogen van de stichting.

 VERMOGEN VAN FAMILIAS ESPECIALES

vermogen van de instelling

balans per 1-1-2020

vaste activa:          € 0
inventaris:             € 0
vlottende activa:    € 0
voorraad producten€ 200
debiteuren             € 0
liquide middelen     € 680
totale activa           € 880
eigen vermogen     € 0
kapitaal                 € 0
overige passiva      € 0
leningen                € 0
crediteuren            € 0
salarissen              € 0
totale passiva        € 0

  
   
balans per 1-1-2021

vaste activa:          € 0
inventaris:             € 0
vlottende activa:    € 0
voorraad producten€ 200
debiteuren             € 0
liquide middelen     € 997
totale activa           €1197
eigen vermogen     € 0
kapitaal                 € 0
overige passiva      € 0
leningen                € 0
crediteuren            € 0
salarissen              € 0
totale passiva        € 0


   
   
IN- UITGAVENSTAAT 2020 baten    lasten
   
inkomsten vanuit donateurs 955  
inkomsten vanuit giften 51  
uitkering projecten in Nicaragua   881
kosten betalingsverkeer nationaal   198
kosten betalingsverkeer internationaal   62
kosten website   60
afname / toename vermogen   195
     
   

Jaarverslag Los Amigos de las Familias Especiales 2020

Het jaar 2020 stond, zoals voor alle landen in de wereld in het teken van de COVID pandemie. De overheid heeft in eerste instantie de risico's van de pandemie onderschat en geen maatregelen getroffen om deze in te dammen. Zo zijn in eerste instantie massa bijeenkomsten juist gestimuleerd. Plaatselijke overheden en vanuit de Katholieke Kerk zijn wel maatregelen genomen, maar deze waren onvoldoende effectief. Het officiele aantal besmettingen is wonder boven wonder niet geexplodeerd. Het is wel zeer waarschijnlijk dat het aantal daadwerkelijke besmettingen veel hoger is. Er is medio 2020 wel een omslag gekomen en toen zijn vanuit de overheid wel maatregelen genomen. Ook is begonnen met vaccineren. In eerste instantie met Spoetnik V, later ook met vanuit Europa beschikbaar gesteld Astra Zenica. Voor Familias Especiales heeft de COVID pandemie ook grote gevolgen gehad. Zowel bij medewerkers, vrijwilligers als clienten zijn besmettingen geweest en er zijn ook mensen overleden aan de gevolgen. Hiernaast bleef de repressie van de overheid zorgen voor onrust en angst. Er zijn geen vrijwilligers meer uit het buitenland vanwege de hiervoor genoemde redenen. Dit maakt het werk moeilijker en er kan ook minder ondersteuning aangeboden worden, dan nodig is.

ONDERSTEUNING IN 2020
Via de diverse kanalen is er regelmatig contact mogelijk geweest met de leidinggevende, Hermana Rebecca Trujillo, van Familias Especiales. Het bespreken van de situatie is door haar als steun ervaren. Weten dat er mensen zijn in het verre Nederland die aan hen denken, voor hen bidden, betekent veel voor hen.
Een werkbezoek kon ook dit jaar niet worden afgelegd aan het project in Nicaragua. Dit enerzijds vanwege de nog steeds onveilige politieke situatie en anderzijds vanwege de reisbeperkingen vanwege COVID.
Ook dit jaar kon er helaas minder financiele ondersteuning plaatsvinden. Het ter beschikking gestelde geld vanuit onze stichting is ingezet voor voedselpakketten voor de gezinnen met een kind met een beperking. 

GIFTEN
Ook dit jaar hebben we minder giften en geld van onze donateurs ontvangen. Evenals vorig jaar is dit het effect van minder duidelijke acties en terugkoppeling daarvan. Ook is merkbaar dat mensen nu meer bezig zijn met de gevolgen van de wereldwijde pandemie, dan met de nood elders.

Arie Erkelens

Voorzitter stichting Los Amigos de Las Familias Especiales

 

Webdesign en onderhoud: Pepijn Erkelens - webmaster@familiasespeciales.nl